C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
G♯ minor major seventh chord (G♯, B, D♯, G)
How to play a G♯ minor major seventh chord on the guitar
guitar6 X X X X X X