C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
B mixolydian scale (B, C♯, D♯, E, F♯, G♯, A)
How to play a B mixolydian scale on the guitar at fret 2
guitar6 X X X X X X