C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
C major pentantonic scale (C, D, E, G, A)
How to play a C major pentantonic scale on the guitar at fret 1
guitar6 X X X X X X