C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
D♯ mixolydian scale (D♯, F, G, G♯, A♯, C, C♯)
How to play a D♯ mixolydian scale on the guitar
guitar6 X X X X X X