C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
E minor pentantonic scale (E, G, A, B, D)
How to play a E minor pentantonic scale on the guitar at fret 1
guitar6 X X X X X X