C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
G♯ minor pentantonic scale (G♯, B, C♯, D♯, F♯)
How to play a G♯ minor pentantonic scale on the guitar at fret 2
guitar6 X X X X X X