C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
A major sixth ninth chord (A, C♯, E, F♯, B)
How to play a A major sixth ninth chord on the guitar at fret 1
guitar6 X X X X X X