C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
A♯ minor sixth chord (A♯, C♯, F, G)
How to play a A♯ minor sixth chord on the guitar at fret 2
guitar6 X X X X X X