C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
B major thirteenth chord (B, D♯, F♯, A♯, C♯, E, G♯)
How to play a B major thirteenth chord on the guitar
guitar6 X X X X X X
No chords found
< Move down | Move up > (Clear)