C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
C♯ major ninth chord (C♯, F, G♯, C, D♯)
How to play a C♯ major ninth chord on the guitar
guitar6 X X X X X X