C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
D major sixth chord (D, F♯, A, B)
How to play a D major sixth chord on the guitar at fret 2
guitar6 X X X X X X