C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
E minor seventh chord (E, G, B, D)
How to play a E minor seventh chord on the guitar at fret 3
guitar6 X X X X X X