C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
F minor ninth chord (F, G♯, C, D♯, G)
How to play a F minor ninth chord on the guitar at fret 2
guitar6 X X X X X X