C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
F♯ minor ninth chord (F♯, A, C♯, E, G♯)
How to play a F♯ minor ninth chord on the guitar
guitar6 X X X X X X