C C♯/D♭ D D♯/E♭ E F F♯/G♭ G G♯/A♭ A A♯/B♭ B
Major (Ionian mode) Dorian mode Phygian mode Lydian mode Mixolydian mode Minor (Aeolian mode) Locrian Harmonic Minor
G♯ major ninth chord (G♯, C, D♯, G, A♯)
How to play a G♯ major ninth chord on the guitar at fret 2
guitar6 X X X X X X